สมัครสมาชิก แจกฟรี! เว็บไซต์ออนไลน์

เงื่อนไข กฎกติกา และข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการเว็บไซต์

   ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://www.taladrodyon.com/ ทุกท่านจะต้องทำการตกลงและยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในเอกสารเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ก่อนเข้าใช้บริการ หากท่านไม่ยินยอมในการยอมรับข้อผูกมัดและเงื่อนไขการให้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตาม โปรดหยุดการใช้บริการของท่านโดยทันที และหากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ทางเราจะถือเสมือนว่าท่านได้ทำการตกลง ยินยอม และยอมรับตามข้อผูกมัดทุกอย่างในเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1) ท่านต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนตามความเป็นจริง ทางบิดเบอร์ดีดอทคอมมีสิทธิยกเลิกชื่อที่ลงทะเบียน หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง และท่านต้องยอมรับและตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบิดเบอร์ดีดอทคอม ซึ่งทางบิดเบอร์ดีดอทคอมจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด บิดเบอร์ดีดอทคอมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวท่าน หรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่ในกรณีเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านหรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น

2) ท่านต้องเก็บรักษา ชื่อ Login และ รหัสผ่าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด หากมีผู้ใดนำชื่อ Login และรหัสผ่าน ของท่านมาใช้ท่านจำเป็นต้องร่วมรับผิดชอบในผลการกระทำนั้นด้วย

3) บิดเบอร์ดีดอทคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบในข้อความหรือสินค้าใดๆที่ปิดประกาศโดยสมาชิก หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ท่านติดต่อสอบถามโดยตรงไปยังผู้ประกาศตามช่องทางการติดต่อที่บิดเบอร์ดีดอทคอมได้แจ้งไว้

5) ท่านตกลงและยอมรับว่า จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำข้อความอันเป็นเท็จ ข้อความลามกอนาจาร หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีมาทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด และท่านต้องทำการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
» ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนซึ่งงานอันผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดเบอร์ดีดอทคอม ก่อนล่วงหน้า
» อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบิดเบอร์ดีดอทคอม หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
» ดาว์นโหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบิดเบอร์ดีดอทคอม และ/หรือการทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบิดเบอร์ดีดอทคอม สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก » เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นำมา รวบรวม ทำซ้ำ แก้ไข ตัดทอน ใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกหรือผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งเป็นลูกค้าหรือสมาชิกของบิดเบอร์ดีดอทคอม 
» การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บิดเบอร์ดีดอทคอมกำหนดขึ้นภายหลัง หากบิดเบอร์ดีดอทคอมทราบว่าท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการขัดต่อกฏข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทางบิดเบอร์ดีดอทคอมมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบิดเบอร์ดีดอทคอมขอสงวนสิทธิการกระทำดังกล่าว และ/หรือทำการดำเนินการทางกฎหมาย 

6) บิดเบอร์ดีดอทคอม ไม่อนุญาตให้สมาชิกทำลิงค์ออกไปเว็บไซด์ภายนอก เพื่อไปทำการซื้อขายภายนอกระบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และห้ามมิให้สมาชิกใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ในรายละเอียดสินค้า 

7) บิดเบอร์ดีดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการเสนอซื้อ / เสนอขายของท่านหากทางบิดเบอร์ดีดอทคอมเห็นว่าไม่เหมาะสม

8) บิดเบอร์ดีดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลกระทู้ถาม-ตอบของท่านหากทางบิดเบอร์ดีดอทคอมเห็นว่าไม่เหมาะสม

9) หากท่านใดใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการลงประกาศ หรือ กระทู้ ถาม-ตอบ ทางบิดเบอร์ดีดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อมูลของท่านให้ทางเจ้าทุกข์หากมีการร้องขอเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฏหมาย

10) หากท่านมีพฤติกรรมอันอาจจะสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางบิดเบอร์ดีดอทคอมจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

11) การจำกัดความรับผิด ทางบิดเบอร์ดีดอทคอม ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากบิดเบอร์ดีดอทคอม บิดเบอร์ดีดอทคอมเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าของสมาชิกที่แสดงบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น และทางบิดเบอร์ดีดอทคอม ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เกิดขึ้นจริงๆ บิดเบอร์ดีดอทคอมไม่สามารถควบคุมและรับประกันถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องทางกฎหมายของสินค้าที่ขาย ข้อเท็จจริงและความถูกต้องของการประกาศขายสินค้า รวมถึงการที่ผู้ขายจะขายของให้จริง การที่ผู้ซื้อจะชำระเงินจริง หรือผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงซื้อขายกันจริงๆ

12) บิดเบอร์ดีดอทคอมขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงบรรดากฏข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบิดเบอร์ดีดอทคอมขอสงวนสิทธิไว้ซึ่งการกระทำดังกล่าว บิดเบอร์ดีดอทคอมสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้เว็บไซต์ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องมีการบอกกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ล่วงหน้า และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอกใดๆ หากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับ ยินยอมความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

สมาชิกผู้มีสิทธิตั้งประมูล

1) จะต้องรับประกันว่าเบอร์มือถือที่นำมาตั้งประมูลสามารถใช้งานได้จริง โดยมีอายุคงเหลือในการเปิดใช้บริการไม่น้อยกว่า 1เดือนนับจากวันที่ตั้งประมูล และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่สามารถนำเบอร์มือถือดังกล่าวไปใช้งานได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นภายใน 3วันหลังจากได้รับเบอร์คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2) ***ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลเบอร์มือถือก่อนสิ้นสุดการประมูล หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทันที

3) ***ห้าม***ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1เดือน

4) กรณีผู้ตั้งประมูลตั้งราคาผิดหรือลงข้อมูลผิด จะต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะมีสมาชิกท่านอื่นมาเสนอราคาประมูลเบอร์มือถือ หลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

5) ผู้ตั้งประมูลเบอร์มือถือที่ถูกยกเลิกรายการตั้งประมูล 2รายการในเดือนเดียวกันอันเนื่องมาจากลงตั้งรายการประมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงของหมวดการประมูลนั้นๆ เช่น นำเบอร์มือถือที่มีเลขต้องห้ามมาลงตั้งประมูลในหมวดซิมเบอร์มงคล จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1เดือน หากสมาชิกประสงค์จะใช้งานการตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน500 บาทจึงจะสามารถลงรายการตั้งประมูลต่อได้

6) ผู้ตั้งประมูลที่ถูกแจ้งเตือนเนื่องจากทำผิดกฎกติกาใดๆ ของทางเว็บไซต์เป็นจำนวน2ครั้งในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1เดือน รวมถึงรายการลงตั้งประมูลที่ค้างอยู่จะถูกยกเลิกไปด้วยซึ่งกรณีนี้ไม่สามารถเสียค่าปรับเพื่อใช้งานการตั้งประมูลต่อได้

7) ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลในทุกกรณี

8) กลุ่มผู้ตั้งประมูลที่ทำการช่วยประมูลกันเองหรือฮั้วประมูล ถือเป็นการกระทำผิดกฎ กติกาการประมูลของเว็บไซต์บิดเบอร์ดีดอทคอม พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username (IP เดียวกัน) หรือใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต(IPเดียวกันหรือคล้ายกัน)ฯลฯ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองหรือฮั้วประมูลนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IPเป็นคนละชุดกันก็ตาม 

หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ร่วมฮั้วประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเองหรือฮั้วประมูลโดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงขั้นยกเลิกสมาชิกภาพถาวร 

หากท่าน "ยอมรับ" ในเงื่อนไขทั้งหมด โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง และกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
 
ยอมรับเงื่อนไข
รถบรรทุก
Today
165

This Month
3,576

Total
214,310
Copyright : 2022 taladrodyon.com
Design By programmerthailand7@gmail.com

  กรุณากดยอมรับเงื่อนไขด้วยค่ะ